0 (542) 773-6448

Sivasi Danışmanlık

Yazı Boyutu

PROJE TASARIM VE YÖNETİMİ

Proje, kar amacı güdüp gütmemesinden bağımsız olarak gelişimi hedefleyen her organizasyon için zaruri nitelik taşımaktadır. Kar amacı gütmeyen organizasyonlar için kaynak yaratma ayrı bir problem olmakla birlikte, kar maksimizasyonunu hedefleyen işletmeler için ise finansman yükünü dış kaynaklarla asgariye indirmek büyük önem arz etmektedir. 

Bu bakış açısından yola çıkarak;

Hayata geçirmek istediği bir projesi olan her organizasyon için organizasyon tipi ve proje konusu dikkate alınarak en uygun ulusal ve uluslararası fonların tespit edilmesi, 
İlgili hibe/kredi desteklerine yönelik projenin tasarlanması, 
Projenin tüm başvuru süreçlerinin gerektiği şekilde yerine getirilmesi
Destek almaya hak kazanan projelerin satın alma ve raporlama dahil tüm faaliyetlerin uygulama süreçlerine destek verilmesi
Proje tasarımı ve yönetimi hizmetleri SİVASİ Danışmanlık’ın ana faaliyet alanını oluşturmaktadır. Bu süreçte kuruluşların finansman yükünün minimize edilmesinin yanı sıra kurumsal gelişimlerine yönelik proje kültürünün yerleşmesi amacına da hizmet edilmektedir.

YILLIK KURUMSAL DANIŞMANLIK
İşletmelere özel olarak tasarlanan bu hizmet kapsamında halihazırda yapılan personel giderleri, pazarlama tanıtım harcamaları, ihracata yönelik maliyetler, kurumsallaşmaya yönelik giderler vb. masraflar için kamu kurumlarının verdikleri tüm destekler SİVASİ Danışmanlık tarafından müşteri adına takip edilmekte ve operasyonel sürecin tamamı tek adresten yürütülmektedir. Sözleşme süresi içerisinde işletmelere destekler ve fırsatlara ilişkin devamlı bilgilendirmeler yapılmakta, yatırıma yönelik projeleri de uygun fonlar için değerlendirilmektedir. 

YÖNETİM DANIŞMANLIĞI
Günümüz ekonomik yaşamında, bir danışmanla çalışmak, olağan bir durumdan öte bir zorunluluk haline gelmiştir. Bunun başlıca nedenleri, değişen ekonomik yapı; iç ve dış pazarlar arasındaki girift ilişkilerin artması ve hızlı gelişen teknoloji, buna bağlı olarak rekabet ortamının çetinleşmesi ve pazarın daralmasıdır.

Öğüt verme işi insanlık tarihi ile yaşıtsa da yönetim danışmanlığının dünyadaki geçmişine baktığımızda henüz yüz yıllık bir tarihi olduğunu görmekteyiz. Bu nedenle Yönetim Danışmanlığı hizmeti genç bir çalışma alanıdır.

Yönetim Danışmanlığı, son elli yıldır Avrupa ve Amerika' da hızlı bir gelişim göstermesine karşın, ülkemizde son dönemde belirgin bir hal almaya başlamıştır. Bundan dolayıdır ki Yönetim Danışmanlığı kavramı henüz tam anlamıyla anlaşılmış bir kavram değildir.
 
LİTERATÜRE GÖRE YÖNETİM DANIŞMANLIĞI:

"Firma organizasyonunda, yönetim sorumluluğu bulunmayan, danışmanlık beceri ve niteliklerine sahip örgüt dışı kişiler tarafından karmaşık sistem anlayışına dayanan, işletme problemlerinin belirlenmesi, çözüm önerilerinin geliştirilmesi ve gerektiğinde uygulama desteğini içeren kişisel beceri ve yeteneklere dayanan hizmetlerdir." Uygulamaya bakıldığında ise; yönetim danışmanının sadece belirli yönetim sorunlarını çözmeye çalışmadığı, aynı zamanda bir şirketin sahip olabileceği diğer ekonomik problemlerle de ilgilendiği görülmektedir. Genellikle firmalar ekonomik performanslarını artırmak için yardıma ihtiyaçları olduğunda yönetim danışmanına başvururlar. Bir şirketin ekonomik performansının iyileştirilmesi, pazarlamada, maliyetlerde, üretimde, organizasyon ya da yönetimde değişikliklerle gerçekleştirilebilir. Bu nedenle şirketin yönetimi ile ilgili danışmanlık, yönetim danışmanlığının sadece bir unsurudur.

 BİR YÖNETİM DANIŞMANI SİZİN İÇİN NE YAPAR?

1- Rekabet gücünü arttırır.
2- Uluslararası pazarlara hazırlar.
3- İç organizasyonu güçlendirir ve geliştirir.
4- Maliyeti azaltır.
5- Ciroyu arttırır.
6- Stratejik yönetim tekniklerini geliştirir.
7- Yönetim ve karar verme sürecini geliştirir.
8- Finansal kaynak alanlarını arttırır.
9- Sektöre ilişkin genel ve özel bilgi sağlar.
10- Müşteri portföyünün geliştirilmesini sağlar.
11- Fizibilite çalışmaları hazırlar.
12- Verimliliği arttırır.
13- Vergi yükünü azaltır.
14- ISO 9000 sertifikasını almaya hazırlar.
15- İnsan kaynaklarının niteliğini geliştirir.
16- Bilgi sistemlerini geliştirir.

 

MARKA / TURQUALİTY DANIŞMANLIĞI
TURQUALITY®, ülkemizin rekabet avantajını elinde bulundurduğu ve markalaşma potansiyeli olan ürün gruplarına sahip firmalarımızın, üretimlerinden pazarlamalarına, satışlarından satış sonrası hizmetlerine kadar bütün süreçleri kapsayacak şekilde yönetsel bilgi birikimi, kurumsallaşma ve gelişimlerini sağlayarak uluslararası pazarlarda kendi markalarıyla global bir oyuncu olabilmeleri ve söz konusu markalar aracılığıyla olumlu Türk malı imajının oluşturulması ve yerleştirilmesi amacıyla oluşturulmuş devlet destekli ilk ve tek markalaşma programıdır.

 

TURQUALITY DESTEK PROGRAMI İLE VERİLECEK DANIŞMANLIK İÇERİĞİ

Kurumsal kimlik oluşturulması,
Stratejik şirket yapılandırılması, 
Kalite kontrol sistemi oluşturulması,
Numune tesis yapılandırılması,
Moda ve trendler, ürün ve ambalaj tasarımı,
Modelizm (tasarımcının/endüstriyel ürün tasarımcısının çizdiği ürünlerin ilk numunelerinin üretilmesi, bu numunelerin üzerinde gerekli düzeltmeler yapıldıktan sonra son numunelerin üretilmesi ve ana kalıplarının dijital ortamda hazırlanması) satın alma ve tedarik,
Stratejik pazarlama, perakende operasyonlar, şirket kuruluşu, mağaza açılması ve işletilmesi, (ürün tasarımı-yönetimi-geliştirmesi, fiyatlama, dağıtım kanalı ve iletişim-tanıtımla ilgili her türlü stratejik danışmanlık giderleri),
Uluslararası hukuk, ihracat, ticari bariyerler, ülkelerarası ilişkiler gibi uluslararası ticareti ve bununla ilgili şirket ve operasyon yapılanmasını ilgilendiren her türlü danışmanlıklar,
Maliyet muhasebesi,
Risk yönetimi,
Müşteri ilişkileri yönetimi (CRM),
Bilgisayarlı Tasarım (CAD), Kurumsal Kaynak Planlaması (ERP),
Tedarik Zinciri Yönetimi (SCM),
Müşteri İlişkileri Yönetimi (CRM),
Kurumsal Performans Yönetimi (EPM), Perakende Yönetimi vb. bilgi yönetimi kapsamında satın alacakları veya kiralayacakları yazılım ürünlerinin lisansları ve bunların yıllık bakım-güncelleme bedelleri ile yazılımların devreye alınması, iyileştirilmesi ve idamesi için yapacakları danışmanlık, eğitim ve dış kaynak kullanımı


MUHASEBE FİNANS VE YATIRIM DANIŞMANLIĞI
Birçok işletme ve kuruluş yapacakları yatırımlar için karar verme aşamasında yatırımın karlılık analizini yapmayı, uygun finansman kuruluşları ile çalışmayı, yatırımdaki satın alma vb. süreçlerin etkin yönetimini talep etmektedir. SİVASİ Danışmanlık olarak her türlü yatırım için 

En doğru finansal kaynak araştırmasının yapılması, 
Bölgesel/ulusal ve uluslararası benchmarking çalışmaları
Sektör ve rakip analizi yaparak fiyatlama tahmini gibi konularda işletmelere destek sağlanmaktadır. 
Ayrıca verilen destek kapsamında 

Yatırımların ekonomik analizi, 
Risk değerlendirmesi ve 
Duyarlılık analizleri de  yapılmakta ve kapsamlı bir rapor haline müşteriye sunulmaktadır.


FİZİBİLİTE DANIŞMANLIĞI
İşletmelerin ve kurumların planladıkları proje alternatiflerinden kendilerine stratejik açıdan en çok katma değer yaratacak olan projeleri uygulama kararı almaları için mutlaka fizibilite kültürünü edinmeleri gerekmektedir. Fizibilite, Türkçe'de “yapılabilirlik” anlamına gelmekte olup fon kullanımını gerektiren hemen her yerde, gelecekte söz konusu yatırımın istenilen faydayı sağlayıp sağlayamayacağının, uygulamaya geçilmeden önce belirlenmesi için gerçekleştirilmesi gereken çalışmaların başında gelmektedir. 

Fizibilite çalışmaları kapsamında işletmeler ve kurumlarla planlanan projeler hakkında gereken ön bilgi alınmaktadır. Daha sonra yapılan çalışmalar sırasıyla şu şekilde özetlenebilir:

Proje kapsamının tanımlanması,
Arka plan ve gerekçenin detaylandırılması, 
Talep analizinin gerçekleştirilmesi, 
Proje tasarım ve uygulama programının oluşturulması,
Yatırım maliyeti hesaplanması
İşletme gelir gider tahminlerinin yapılması
Finansal analizlerin yapılması
Risk analizinin yapılması
Fizibilite Raporu oluşturulması


BİREYSEL VE KURUMSAL EĞİTİMLER
Şirketlerin kurumsallaşması ve profesyonel yönetim sistemlerinin oluşturulması, Bireysel olarak; çalışma alanlarında uzmanlaşma ve kişisel gelişime dair gerekli tüm eğitimler, SİVASİ Danışmanlık bünyesindeki Endülüs Akademi tarafından verilmektedir.