Teşvik Danışmanlığı

Anasayfa » Teşvik Danışmanlığı

TEŞVİK DANIŞMANLIĞI

Teşvik Danışmanlığı

Teşvik Danışmanlığı

MALİ DESTEK PROGRAMI

PROGRAMIN AMACI

Kamu kesimi, özel kesim ve sivil toplum kuruluşları arasındaki işbirliğini geliştirmek, kaynakların, yerinde ve etkin kullanımını sağlamak ve yerel potansiyeli harekete geçirmek suretiyle ulusal kalkınma planı ve programlarda öngörülen ilke ve politikalarla uyumlu olarak bölgesel gelişmeyi hızlandırmaktır. Ayrıca bölgeler arası ve bölge içi gelişmişlik farklarını azaltmaktır.

UYGUN BAŞVURU SAHİPLERİ

Her program için kimlerin başvuru yapabileceği ajans tarafından belirlenmekle birlikte genel olarak aşağıdaki kurumlar/kişiler başvuru yapabilir.

 • Gerçek kişiler
 • KOBİ tanımına uyan gerçek ve tüzel kişiler,
 • Kooperatifler ve birlikler,
 • Ajansın hizmet sunduğu illerdeki kamu kuruluşları ve yerel yönetimler,
 • Üniversiteler ve teknoparklar, OSB’ler,
 • Sivil toplum kuruluşları (odalar, birlikler, dernekler, vakıflar vb.),

UYGUN PROJE KONULARI

Hibe çağrısına çıkılan programın amaç ve önceliklerine göre değişkenlik göstermekle birlikte;

 • Girişimcilerin veya KOBİ’lerin ürün/üretim/ hizmet kapasitelerini artıracak, bölgesel kalkınma ve ulusal politikalara hizmet edecek projeler,
 • Bölge planı ve programlarının uygulanmasını destekleyici kırsal ve yerel kalkınma ile ilgili kapasitesinin geliştirilmesine katkıda bulunan proje ve faaliyetler,
 • Bölgedeki kurum ve kuruluşların proje üretme ve uygulama kapasitesinin geliştirilmesine, hizmet sunumunda niteliklerinin artırılmasına, insan kaynakları ve kurumsal altyapılarının geliştirilmesine yönelik proje ve faaliyetler.
 • KOSGEB DESTEKLERİ

Yıl boyunca yararlanılabilen KOSGEB desteklerine başvurmak için temel kriter KOSGEB veritabanına kayıtlı bir KOBİ olmaktır. KOSGEB destek programları aşağıda incelenmiştir.

KOBİ Proje Destek Programı

İşletmelerin; üretim, yönetim-organizasyon, pazarlama, dış ticaret, insan kaynakları, mali işler ve finans, bilgi yönetimi ve bunlarla ilişkili alanlarda sunacakları projelerin desteklendiği programda destek üst limiti 150.000 TL’dir. Bu durumda 300.000 TL’lik bir proje gerçekleştirip ve bunun % 50’sini geri ödemesiz olarak KOSGEB’den talep edebilirsiniz. Proje süresi gerçekleşecek faaliyetlerin çeşitliliğine göre 6 ay ile 24 ay arasında değişiklik göstermektedir. KOBİ Proje Destek Programı ile ilgili belirtilmesi gereken hususlardan biri de proje kapsamında temin edilecek makine-teçhizat, hammadde ve malzeme için işletmeye verilecek desteğin toplam KOSGEB destek tutarının % 10’unu aşamayacak olmasıdır.

Birlikten Kuvvet Doğar! İş Birliği Güç Birliği Destek Programı
KOBİ’lerin ortak sorunlarına ortak çözümler üretmeleri ve birlikte iş yapma kültürlerini geliştirmeleri amacıyla hazırlanmış bu programdan yararlanmak için en az 5 işletmenin bir araya gelerek bir proje gerçekleştirmesi gerekmektedir. Projenin süresi 6-24 ay arasında değişmekte olup destek üst limiti geri ödemesiz 250.000 TL, geri ödemeli 500.000 TL’dir.

Yenilikçi KOBİ’ler ve Girişimciler İçin Ar-Ge İnovasyon ve Endüstriyel Uygulama Destek Programı
Bilime ve teknolojiye dayalı yeni fikir ve buluşları destekleyen bu programa ayrılan bütçe oldukça tatmin edicidir. Programa var olan işletmeniz üzerinden ya da girişimci olarak yeni bir işletme kurarak başvurabilirsiniz.

Ar-Ge ve İnovasyon Programı Ar-Ge ve İnovasyon Programı’nda hammadde, makine, teçhizat, donanım, yazılım ve dışarıdan sağlanan hizmet/işçilik giderleri kapsamında; işletmeye geri ödemesiz olarak üst limit 100.000 TL, geri ödemeli olarak da üst limit 200.000 TL destek sağlanır. Programa girişimci olarak başvurmanız halinde şirket kuruluş giderleriniz ve ofis donanım giderleriniz için 20.000 TL tutarında destek alabilirsiniz. (Desteklenen diğer kalemler için detaylı bilgiyi www.kosgeb.gov.tr adresinden edinebilirsiniz.)

Endüstriyel Uygulama Programı
Endüstriyel Uygulama Programı Ar-Ge ve İnovasyon çalışmaları sonucu ortaya çıkan ürünlerin ticarileştirilmesini sağlamak amacıyla hazırlanmış bir programdır. Proje süresi içinde ihtiyaç duyulan; test, analiz ve laboratuar ekipmanı ile buna yönelik sarf malzemesi giderleri, üretim hattı tasarım giderleri, üretime yönelik makine, teçhizat, donanım ve yazılım giderleri kapsamında işletmeye geri ödemesiz olarak üst limit 150.000 TL, geri ödemeli olarak da üst limit 200.000 TL destek sağlanır. Proje başvurusunu girişimci olarak yapan işletmenin; şirket kuruluşu ve ofis donanımı giderleri de bu destek kapsamındadır. (Desteklenen diğer kalemler için detaylı bilgiyi www.kosgeb.gov.tr adresinden edinebilirsiniz.)

KKYDP PROGRAMI

PROGRAMIN AMACI

Doğal kaynaklar ve çevrenin korunmasını dikkate alarak, kırsal alanda gelir düzeyinin yükseltilmesi, tarımsal üretim ve tarıma dayalı sanayi entegrasyonunun sağlanması için küçük ve orta ölçekli işletmelerin desteklenmesi, tarımsal pazarlama altyapısının geliştirilmesi, gıda güvenliğinin güçlendirilmesi, kırsal alanda alternatif gelir kaynaklarının oluşturulması ve yerel kalkınma kapasitesinin oluşturulmasına katkı sağlamak için yeni teknoloji içeren yatırımların desteklenmesi amaçlanmaktadır.

UYGUN BAŞVURU SAHİPLERİ

Programa; seçilen yatırım konusu, yatırım konusuna göre destek verilen iller ile başvuru diğer şartlarını (ruhsatlar, izinler vb.) sağlayan gerçek veya tüzel kişiler başvuru yapabilirler.

UYGUN PROJE KONULARI

Ekonomik yatırımlar; 

BÜİ – Bitkisel ürün işlenmesi, paketlenmesi ve depolanması
HÜİ – Hayvansal ürün işlenmesi, paketlenmesi ve depolanması
SÜİ – Su ürünleri işlenmesi, paketlenmesi ve depolanması
ÇES – Çelik silo (Tarımsal ürünlerin depolanması)
SHD – Soğuk hava deposu
SER – Yenilenebilir enerji kullanan seralar
YEÜ – Yenilenebilir enerji üretim tesisi
HOG – Hayvansal ve bitkisel orijinli gübre işlenmesi, paketlenmesi ve depolanması
TÜY – Tarımsal üretime yönelik sabit yat.

Kırsal ekonomik altyapı yatırımları;

KTY – Kırsal turizm yatırımları
ÇFG – Çiftlik faaliyetlerinin geliştirilmesi
ELS – El sanatları ve katma değerli ürünler
BSY – Bilişim sistemi yatırımları

TKDK IPARD II PROGRAMI

Programın genel amaçları; ortak Tarım Politikası ile AB’ye katılım sürecindeki ilgili diğer politikalara ilişkin müktesebatın uygulanmasına yönelik Türkiye’nin hazırlık sürecine katkı sağlamaktır.

 Özel amaçlar ise;

101, 103 ve 302 tedbirlerinin alt tedbirlerinde öncelikler doğrultusunda ilgili sektör, tarımsal faaliyet alanı, örneğin; hayvansal üretimler, hayvansal ve bitkisel ürün işleme, paketleme, depolama yatırımları, yenilenebilir enerji, yerel ve çevresel kalkınmaya destek sağlayarak AB standartları ile uyum sağlamaktır.

Programa başvuru 42 il’den yapılabilmektedir.

Afyonkarahisar, Ağrı, Aksaray, Amasya, Ankara, Ardahan, Aydın, Balıkesir, Burdur, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Giresun, Hatay, Isparta, Kahramanmaraş, Karaman, Kars, Kastamonu, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muş, Nevşehir, Ordu, Samsun, Sivas, Şanlıurfa, Tokat, Trabzon, Uşak, Van ve Yozgat.

Programa tedbir bazında tekrar değerlendirilmek kaydıyla GERÇEK ve TÜZEL KİŞİLİKLER, ÇİFTÇİLER ve KIRSAL ALANDAKİ ÖZEL VE TÜZEL KİŞİLER başvuru yapabilmektedir.

Programın çağrı bazında konuya göre illerin belirlendiği destek konuları genel çerçevede şu şekilde sıralanabilir.

101 – Tarımsal İşletmelerin Fiziki Varlıklarına Yönelik Yatırımlar
101-1 – Süt Üreten Tarımsal İşletmeler
101-2 – Kırmızı Et Üreten Tarımsal İşletmeler
101-3 – Kanatlı Eti Üreten Tarımsal İşletmeler
101-4 – Yumurta Üreten Tarımsal İşletmeler
103 – Tarım ve Balıkçılık Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması ile İlgili Fiziki Varlıklara Yönelik Yatırımlar
103-1 – Süt ve Süt Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması
103-2 – Kırmızı Et ve Et Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması
103-3 – Kanatlı Eti ve Et Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması
103-4 – Su Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması
103-5 – Meyve ve Sebze Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması
302 – Çiftlik Faaliyetlerinin Çeşitlendirilmesi ve İş Geliştirme
302-1 – Bitkisel üretimin çeşitlendirilmesi ve bitkisel ürünlerin işlenmesi ve pazarlanması
302-2 – Arıcılık ve arı ürünlerinin üretimi, işlenmesi ve pazarlanması
302-3 – Zanaatkarlık ve yerel ürün işletmeleri
302-4 – Kırsal turizm ve rekreasyon faaliyetleri
302-5 – Su ürünleri yetiştiriciliği
302-6 – Makine Parkları
302-7 – Yenilenebilir enerji yatırımları

TİCARET BAKANLIĞI DESTEKLERİ

Uluslararası markalaşma potansiyeli olan firmaların, giderlerinin desteklenmesi yoluyla,  uluslararası pazarlarda kendi markalarıyla var olabilmeleri ve söz konusu markalar aracılığıyla olumlu bir Türk malı imajının ortaya çıkarılması ve yerleştirilmesi amacıyla oluşturulmuş bir marka destek programıdır.

Uygun başvuru sahipleri

İhracatçı Birlikleri, Üretici Dernekleri, Üretici Birlikleri, Türkiye’de ticari ve/veya sınaî faaliyette bulunan şirketler, Zincir Restoranlar

Uygun Proje konuları

Patent, faydalı model, endüstriyel tasarım ve marka tesciline ilişkin harcamalar, sertifikasyona ilişkin giderler, moda/endüstriyel ürün tasarımcısı/şef/aşçı istihdamına ilişkin giderler, tanıtım, reklam ve pazarlama faaliyetleri, firmaların yurtdışı birimlerine ilişkin giderleri ve yönetim, tasarım, hukuk, bilişim konularında alınan danışmanlık hizmeti.

TEKLİF FORMU – HEMEN PROJENİZ HAKKINDA TEKLİF ALABİLİRSİNİZ

  Whatsapp
  Sivasi Grup
  Sivasi Grup
  Merhaba
  Size nasıl yardımcı olabiliriz?